Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Teismų reorganizavimas

Informacija atnaujinta 2018-01-11 11:32:36

Teismų reforma 2018: visa aktuali informacija

Teismų reorganizavimo tikslai:

 1. Didinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, suvienodinant teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį bei sąlygas;
 2. Palengvinti asmenų teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, sudarant galimybes atlikti procesinius veiksmus kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos;
 3. Efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius, koncentruojant teismų administravimui skiriamus išteklius;
 4. Plėsti teisėjų savivaldą, įteisinant naują teismų savivaldos grandį;
 5. Plėsti teisėjų specializacijos galimybes, didinant viename teisme dirbančių teisėjų skaičių;
 6. Panaikinti esamus organizacinius trukdžius nagrinėjant bylas – suderinti teismų bei kitų teisėsaugos institucijų veiklos teritorijas.

2017 metais atlikta:

 1. Parengtos ir Teisėjų tarybos patvirtintos pavyzdinės teismų struktūros. Teisėjų tarybos 2017 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 13P-77-(7.1.2) „Dėl pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų struktūrų aprašymų ir pareigybių sąrašų patvirtinimo“ .
 2. Parengta ir patvirtinta 11 pavyzdinių pareigybių teismuose aprašymų. Teisėjų tarybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 13P-110-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos 2009 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 13p-88-(7.1.2) „Dėl pavyzdinių apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 3. Teisėjų tarybos 2017 m. birželio 30 d. posėdyje priimti didžiosios dalies Teisėjų tarybos teisės aktų pakeitimai, susiję su teismų reorganizavimu (iš viso – 28 Teisėjų tarybos teisės aktai) ir pritarta Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų pakeitimų projektams, susijusiems su teisėjų atrankų proceso teisiniu reguliavimu.
 4. Organizuoti Teisėjų tarybos ir Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) atstovų susitikimai su kai kuriais reorganizuojamais ir reorganizavime dalyvaujančių teismų atstovais (po reorganizavo veiksiančių Klaipėdos, Plungės, Telšių, Panevėžio, Šiaulių apylinkių teismų atstovais).
 5. Spręstas klausimas dėl teisėjų skaičiaus Elektrėnų rūmuose nustatymo: Teisėjų tarybos 2017 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 13P-78-(7.1.2).
 6. Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija), atsižvelgusi į klausimų dėl po teismų reorganizavimo veiklą tęsiančių teismų struktūrų patvirtinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialinių garantijų užtikrinimo (įspėjimo, atleidimo, perkėlimo ir kt.) aktualumą, parengė ir 2017 m. gegužės 11 d. išplatino teismams rekomendacijas dėl teismų struktūrų tvirtinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialinių garantijų. Administracija š. m. balandžio 21 d. organizavo Administracijos, Valstybės tarnybos departamento ir Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų susitikimą, kurio metu buvo aptariami minėti klausimai, sutarta dėl kai kurių su teismų reorganizavimu susijusių klausimų – tai įtraukta ir į šias rekomendacijas bei buvo aptarta 2017 m. balandžio 28 d. Administracijos organizuotame reorganizavime dalyvaujančių teismų atstovų susirinkime.
 7. Administracija suorganizavo 2017 m. balandžio 28 d. centrinių teismų pirmininkų, Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkų, Teisėjų tarybos, Administracijos atstovų susitikimą.
 8. Vykdyti LITEKO projektavimo darbų viešieji pirkimai.
 9. 2017 m. birželio 27 d. buvo organizuotas reorganizuojamų teismų IT atstovų susitikimas, kuriame pristatyti numatomi teismų infrastruktūros pasikeitimai po 2018 m. sausio 1 d. bei kiti aktualūs IT klausimai dėl teismų reorganizavimo.
 10. Vykdyti ir vykdomi reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių teismų infrastruktūros pritaikymo darbai.
 11. Atliktas 6 automobilių pirkimas ir paskirstymas reorganizuojamiems ir reorganizavime dalyvaujantiems teismams. Šiuo metu vykdomas dar vienas automobilių pirkimas, kuriuo bus nupirkti ir paskirstyti dar 9 automobiliai teismams.
 12. 2017 m. balandžio 21 d. siekdami sklandaus Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymo įgyvendinimo ir padėti teismams užtikrinti kokybišką teismo buhalterinės apskaitos tvarkymą Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemoje (BAFVS), finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą bei tinkamą buhalterinių duomenų perėmimą iš reorganizuojamų teismų iki 2018 m. sausio 1 d. parengėme rekomendacijas dėl buhalterinių duomenų perdavimo – priėmimo.
 13. 2017 m. birželio 9 d. organizuotas teismų finansininkų (būsimų centrų) pasitarimas dėl paruošiamųjų BAFVS darbų ir optimaliausių teismų prijungimo nuo 2018 m. sausio 1 d. BAFVS procedūrų parinkimo.

 2016 metais atlikta:

 1. 2016 m. I p. paskelbti teismų reorganizavimo sąlygų aprašai.
 2. Teisėjų taryba 2016 rugsėjo 30 d. patvirtino teismų reformos priemonių įgyvendinimo planą.
 3. Įvykdytos teismų reorganizavimo procedūros 2016 m. pirmoje pusėje.
 4. Parengtas pavyzdinių teismo struktūrų projektas, 2016 m. gruodžio mėn. surengta Administracijos atstovų ir reorganizavime dalyvaujančių teismų pirmininkų susitikimas.
 5. 2016 m. II p. atlikta LITEKO pritaikymo teismų reorganizavimui analizė.
 6. 2016 m. II p. imtasi veiksmų spręsti finansų apskaitos sistemos pritaikymo klausimą.
 7. Spręsti klausimai dėl teismų archyvų pritaikymo. Tiek archyvų, tiek buhalterinės apskaitos klausimų svarba reorganizavimo procesui buvo įvertinti ir rengiantesminius kriterijus, pagal kuriuos turi būti atliekami 2017 metų planiniai kompleksiniai patikrinimai, patvirtintus Teisėjų tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) „Dėl esminių kriterijų 2017 metų planiniams kompleksiniams patikrinimams atlikti patvirtinimo“.
 8. Atlikti dalies naujų automobilių pirkimai.
 9. Parengtas Teisėjų tarybos ir Administracijos teisės aktų pakeitimų sąrašo projektas.
 10. Vykdyta tiek išorinė, tiek vidinė komunikacija: tarp veiklų – 2016 m. II p. surengti reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančiai teismų, Administracijos, Teisėjų tarybos atstovų susitikimai. Teismai buvo informuojami apie reorganizavimo procesą įvairiomis komunikacijos priemonėmis (pvz., el. paštu, teismai.lt svetainėje), reorganizavime dalyvaujančių teismų pirmininkai dalyvavo mokymuose personalo valdymo klausimais.
 11. Atlikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Elektrėnų rūmų steigimo parengiamieji darbai.

Daugiau informacijos:

Pranešimai apie teismų reorganizavimo sąlygas
Teisės aktai
Teismų reformos planas