Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Žiniasklaidai

Informacija atnaujinta 2019-07-30 18:20:10

Leidimas fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą: ką reikia žinoti?

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja Teismų įstatymo ir proceso įstatymų pataisos, kuriomis Lietuvos teismuose teismo sprendimu leidžiama filmuoti, transliuoti, fotografuoti teismo galutinio sprendimo paskelbimą visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais. Kad naudotis naująja tvarka būtų paprasčiau, pateikiame atsakymus į 7 dažniausiai užduodamus klausimus.

1. Kaip ir kada pateikti prašymą teismui?

Asmuo, pageidaujantis filmuoti ir įrašinėti teismo sprendimo skelbimą visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais, turi pateikti prašymą bylą nagrinėjančiam teismui ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki numatytos teismo sprendimo skelbimo datos, nebent dėl objektyvių priežasčių asmuo negalėjo prašymo pateikti nurodytu laiku.

Asmens prašymas išduoti leidimą filmuoti ir įrašinėti teismo sprendimą teikiamas raštu (atvykus į teismą ar siunčiant paštu) arba elektroninėmis priemonėmis: per elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt, faksu ar elektroniniu paštu.

Prašymo leisti fiksuoti teismo sprendimo skelbimą formą galite rasti čia.

Teismui teikiamas prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens arba įgalioto atstovo. Jeigu prašymą teikia asmens atstovas, kartu su prašymu teismui turi būti pateikti atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

Jei teismo sprendimą numatyta skelbti anksčiau nei 5 darbo dienos nuo bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, prašymas išduoti leidimą teismui pateikiamas kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau nei likus 1 darbo dienai iki numatomos sprendimo skelbimo datos.

2. Kokius duomenis reikia pateikti teismui, pildant prašymą?

Siekiant gauti teismo leidimą daryti garso ar vaizdo įrašą teismui skelbiant sprendimą, teismui teikiamame prašyme turi būti nurodomi šie duomenys:

1) vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo);

2) asmens kodas;

3) gyvenamoji vieta (buveinė, darbovietė), elektroninio pašto adresas, telefonas, ar kita kontaktinė informacija teismo atsakymui gauti.

Asmuo, pateikdamas mažiau duomenų nei pirmiau nurodyta, turi nurodyti priežastis, dėl kurių šie duomenys negali būti teikiami.

Kartu su šiais duomenimis taip pat privaloma nurodyti:

1) duomenis apie bylą, kurios teismo sprendimo skelbimą pageidaujama fiksuoti;

2) koks yra techninių priemonių (filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo įrangos) panaudojimo tikslas (numatytas pagal įstatymą);

3) teismo sprendimo skelbimo fiksavimo būdas (filmavimas, fotografavimas, tiesioginis transliavimas ar kt.);

4) techninės priemonės, kuria ketinama fiksuoti teismo sprendimo skelbimą, tipas;

5) asmens, kuris teismo sprendimo skelbimo metu techninėmis priemonėmis fiksuos arba dalyvaus fiksuojant teismo sprendimo skelbimą (jei šis asmuo nesutampa su teismo leidimo prašančiu asmeniu), duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys);

6) techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimo būdai ir sąlygos (kur ir kaip bus naudojamas rezultatas);

7) ar techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudos kiti asmenys, jei taip, – jų duomenys (vardas ir pavardė arba pavadinimas (jei kreipiasi juridinis asmuo), (asmens) kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), elektroninio pašto adresas, telefonas arba kiti kontaktiniai duomenys).

Technine priemone užfiksuotą teismo sprendimo skelbimą gali naudoti tik teismo leidime nurodytas(-i) asmuo(-enys) teismo leidime nurodytu tikslu, būdu ir sąlygomis.

3. Kaip teismas informuos apie prašymo išnagrinėjimą ?

Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus prašymą išduoti leidimą pateikęs asmuo informuojamas raštu elektroninėmis ryšių priemonėmis, o nesant galimybės – paštu prašyme nurodytais kontaktais ne vėliau nei likus 1 darbo dienai iki nustatytos teismo sprendimo skelbimo datos, išskyrus tuos atvejus, kai prašymui išduoti leidimą nėra taikomas nustatytas 5 darbo dienų terminas.

4. Kokiais atvejais teismas gali neduoti sutikimo daryti garso ar vaizdo įrašą?

Pažymėtina, kad teismas neleidžia naudoti techninių priemonių, kai tai gali sutrikdyti teismo darbą, parodyti nepagarbą teismui arba yra būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymų saugomus interesus.

Taip pat sprendžiant leidimo išdavimo klausimą, atsižvelgiama į:

1) visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisine sistema užtikrinimo svarbą;

2) bylos esmę ir santykį su prašyme išduoti leidimą nurodytais teismo sprendimo skelbimo fiksavimo bei jo rezultatų panaudojimo tikslais, būdais ir sąlygomis;

3) būtinybę užtikrinti procese dalyvaujančių asmenų privataus ir šeimos gyvenimo slaptumą, nepilnamečių asmenų teises bei interesus, liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, apsaugą, valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, asmens teisę į atvaizdą, konfidencialią procese dalyvaujančių asmenų pateiktą informaciją;

4) nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo poveikio jų psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi darančių veiksmų reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir kituose teisės aktuose;

5) įstatymais saugomas žmogaus ir valstybės teises bei teisėtus interesus, moralines vertybes, teisinės valstybės pagrindus, viešąją tvarką ir rimtį, pagarbos teismui ir kitoms valdžios institucijoms reikalavimus;

6) informaciją, kuri leidžia manyti, kad užfiksuoti teismo sprendimo skelbimo rezultatai gali būti naudojami ne rinkti ar gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą visuomenės informavimo, mokslo ir mokymo tikslais, o įžeisti, paniekinti, pasityčioti, kitaip sumenkinti fizinį asmenį ir (ar) juridinio asmens dalykinę reputaciją, teismo ar kitos valstybės institucijos autoritetą, persekioti, daryti neteisėtą poveikį teisminio proceso dalyviams ir (ar) teisėjams, teismo darbuotojams, kitiems teisme esantiems asmenims ar kitais priešingais teisei tikslais;

7) ankstesnį teismo leidimo techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą prašančio asmens elgesį teismo sprendimo skelbimo fiksavimo metu ir naudojant techninių priemonių panaudojimo rezultato naudojimo metu;

8) organizacinio pobūdžio priežastis, galinčias turėti įtakos tinkamam teismo posėdžio organizavimui ir vadovavimui jam (pvz., teismo posėdžių salės dydį, dalyvaujančių byloje asmenų skaičių, jau išduotus leidimus fiksuoti teismo sprendimo skelbimą ir pan.);

9) kitas priežastis, kurios, teismo vertinimu, dėl kurių teismo sprendimo skelbimas negalimas.

Teismas gali atšaukti jau išduotą leidimą, jei techninės priemonės naudojamos nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų.

5. Ar teismo sprendimo paskelbimo metu leidžiama transliuoti, filmuoti ar fotografuoti visus proceso dalyvius?

Teismui skelbiant teismo sprendimą, naudojamos techninės priemonės turi būti nukreiptos tik į teismo sprendimą skelbiantį teisėją. Fiksuoti proceso dalyvius, kitus sprendimo paskelbime dalyvaujančius asmenis, jų atstovus, šių asmenų kalbėjimą, jų stalą, procesinius ar kitus dokumentus, draudžiama.

Siekiant užtikrinti filmavimų tvarką, teismo sprendimo skelbimo metu naudojamos filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo priemonės neturi trikdyti teismo darbo ir negali kliudyti asmenų judėjimui teismo posėdžių salėje.

6. Ką daryti, jei teismo sprendimo paskelbimas yra atidedamas?

Jeigu teismas nusprendžia suplanuotą teismo sprendimo paskelbimą atidėti kitai nei išduotas leidimas datai, leidimą gavęs asmuo apie tai informuojamas prašyme nurodytais kontaktais. Nukėlus teismo sprendimo paskelbimą, iš naujo į teismą dėl leidimo techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą kreiptis nereikia.

7. Kur saugomi asmenų teismui teikiamame prašyme užfiksuoti duomenys?

Prašymai ir teismo leidimai, kuriuose nurodomi byloje nedalyvaujančių asmenų asmens duomenys, pridedami prie bylos. Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimo svarbą, teismai imsis priemonių, kurios neleis paviešinti bylose užfiksuotos su asmens duomenimis susijusios informacijos, užtikrinant asmenų privataus gyvenimo neliečiamumą ir/ar jų saugumą (pavyzdžiui, prašymai ir teismo leidimai gali būti laikomi atskiroje bylos dalyje (kaip yra tvarkomi kitų proceso dalyvių (liudytojų, nukentėjusiųjų) duomenys baudžiamosiose bylose) ir šių duomenų neteiks susipažinimui šalims ar kitiems asmenims bylos nagrinėjimo metu ar ją išnagrinėjus.

Daugiau apie leidimus fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą galite sužinoti čia.